SZYBKI
KONTAKT
SZYBKI
KONTAKT

*Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z Polityką stosowania plików cookies, Regulaminem oraz Polityką prywatności.

*Wyrażam zgodzę na przesyłanie przez Grupę Ascot Finance ofert oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
*Wyrażam zgodzę na kontaktowania się przez Grupę Ascot Finance w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacji urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodzie z art. 172 ust, 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Pola oznaczone * są dobrowolne, jednakże niezbędne do oznaczenia w celu zamówienia usługi

Klauzula informacyjna pokaż


Zaspokajanie wierzycieli hipotecznych – co warto wiedzieć?

Hipoteka to jeden z wielu sposób na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego zobowiązania, preferowany przez zdecydowaną większość wierzycieli. Taki wpis do księgi wieczystej nieruchomości dłużnika oznacza bowiem, że w razie niespłacenia przez niego zaciągniętego zobowiązania, wierzyciel ma prawo na drodze sądowej ubiegać się o zaspokojenie swoich wierzytelności przez pieniądze pochodzące ze sprzedaży danej nieruchomości. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czy zawsze wierzytelność hipoteczna ma pierwszeństwo?

Hipoteka to preferowany sposób zabezpieczenia interesów wierzyciela głównie dlatego, że tego typu wierzytelności są zaspokajane w pierwszej kolejności w stosunku do innych długów danego dłużnika. Oznacza to, że jeśli właściciel nieruchomości zaciągnąłby więcej różnego rodzaju zobowiązań, a pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nie wystarczyłyby na pokrycie ich w całości, wierzyciel hipoteczny miałby pierwszeństwo w podziale uzyskanych w ten sposób pieniędzy. Należy pamiętać, że wyjątek od tej zasady stanowią jednak:

  • koszty egzekucyjne,
  • należności za pracę pracowników dłużnika za okres do trzech miesięcy (jednak do wysokości minimalnego wynagrodzenia),
  • renty za spowodowanie niezdolności do pracy, choroby, kalectwa lub śmierci,
  • należności alimentacyjne.

Czym jest hipoteka łączna?

Może zdarzyć się sytuacja, gdy dłużnik posiada kilka nieruchomości stanowiących zastaw kredytowy. Mówimy wówczas o tzw. hipotece łącznej. W takim wypadku, jeśli zobowiązanie nie zostanie spłacone, wierzyciel ma prawo do zajęcia dowolnej nieruchomości wpisanej na liście hipoteki łącznej (może też zaspokoić swoje roszczenia w części z każdej z nich lub ze wszystkich łącznie).

Czy kolejność wpisów hipotecznych ma znaczenie?

Na jednej nieruchomości może zostać ustanowionych kilka hipotek. W takim wypadku o kolejności zaspokajania poszczególnych wierzycieli hipotecznych decyduje kolejność wpisów w księgach wieczystych. W związku z powyższym, pierwszeństwo w zaspokojeniu swojego roszczenia będzie miał ten wierzyciel, który jako pierwszy złożył wniosek o wpis hipoteki do ksiąg wieczystych danej nieruchomości. Co ważne, nie obowiązuje tu zasada proporcjonalności – kolejni wierzyciele odzyskają swoje pieniądze dopiero wówczas, gdy pierwszy zaspokoi swoje roszczenia w całości.

Wyjątek od tej zasady może stanowić sytuacja, kiedy wierzytelność znajdująca się na pierwszym miejscu zostanie w pełni spłacona, a właściciel nieruchomości zaciągnie kolejny kredyt i wpisze go na właśnie zwolnione pierwsze miejsce w księdze wieczystej.

Co z hipoteką, kiedy nieruchomość zmienia właściciela?

W sytuacji zbycia nieruchomości przez dłużnika przed wygaśnięciem hipoteki, prawa wierzyciela pozostają zabezpieczone. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania, to nawet w sytuacji, gdy nie będzie on już właścicielem danej nieruchomości, wierzyciel ma prawo żądać zaspokojenia z niej swoich roszczeń.