SZYBKI
KONTAKT

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Warszawa, dnia 24 września 2020r.

Ascot Finance S.A.

Ul. Mazowiecka 9

00-052 Warszawa

Sz. P. ___________________

Akcjonariusz Ascot Finance S.A.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem Ascot Finance S.A. z/s w Warszawie (00-052) przy ul. Mazowieckiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000620545 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr NIP 5252661755, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Ascot Finance S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do 31 stycznia 2021r.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez NWAI Dom Maklerski S.A., wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie.

w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki;
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
  • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na  formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

 

Z poważaniem

Zarząd Ascot Finance S.A.

 

Oświadczenie o zgodzie na komunikację elektroniczną

Ja niżej podpisany/a _____________________________________,

PESEL/NIP __________________________________,

adres poczty elektronicznej ______________________________________,

akcjonariusz Ascot Finance S.A. z/s w Warszawie (00-052) przy ul. Mazowieckiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000620545 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr NIP 5252661755, niniejszym oświadczam, iż:

wyrażam zgodę na komunikację ze mną w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy tj. NWAI Dom Maklerski S.A., przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i wskazuję powyższy adres poczty elektronicznej do tych kontaktów.

Przyjmuję do wiadomości, iż w/w adres zostanie ujawniony w rejestrze akcjonariuszy oraz że zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia może być wysłane do mnie pocztą elektroniczną na wyżej wskazany adres chyba, że wskażę inny adres poczty elektronicznej do dokonywania zawiadomienia.

 

 

 

 

 

Pobierz dokument w wersji docx: Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją