slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI10 listopada 2017

Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowy rejestr dłużników


Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowy rejestr dłużników

Już od 1 stycznia 2018 roku ma funkcjonować nowa lista dłużników w Polsce – Rejestr Należności Publicznoprawnych. Wpisane na nią zostaną osoby, które zalegają z różnego rodzaju wierzytelnościami wobec Skarbu Państwa – np. nie zapłaciły należnych podatków, składek do ZUS, czy mandatów karnych, jak i skarbowych. Informacje o dłużnikach wpisanych na RNP będzie można znaleźć na prowadzonym przez Ministerstwo Finansów Portalu Podatkowym.

Rejestr należności publicznoprawnych – jak dokonać wpisu dłużnika?

Wpisów do Rejestru Należności Publicznoprawnych będą dokonywali naczelnicy urzędów skarbowych oraz reprezentanci gmin (burmistrzowie, wójtowie oraz prezydenci miast). Będzie to możliwe dopiero po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądu administracyjnego. Na listę mogą trafić dłużnicy zalegający z wierzytelnościami (należność główna wraz z odsetkami) przekraczającymi 5 tys. PLN.

Co ważne, zanim dojdzie do wpisania dłużnika do RNP, musi on otrzymać ostrzeżenie o „zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze”. Jeżeli w ciągu 30 dni od tego momentu nie ureguluje on swoich zobowiązań, zostanie umieszczony na nowej liście dłużników.

Rnp – jakie dane będą ujawnione?

W nowym rejestrze długów ujawniane będą następujące informacje:

  • w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, PESEL (jeśli został nadany), datę urodzenia (jeżeli nie nadano numeru PESEL),
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – imię i nazwisko, firma, PESEL, NIP lub REGON (jeśli został nadany).

Rejestr Należności Publicznoprawnych będzie zawierał dane wyłącznie na temat długów publicznoprawnych, które przekroczą wspomniany wyżej limit 5 tys. PLN. W związku z powyższym w RNP znajdą się osoby, które zalegają m.in. z:

  • opłatami wobec ZUS (składki za siebie lub pracowników),
  • niezapłaconymi mandatami,
  • wierzytelnościami wobec urzędów skarbowych (PIT, VAT),
  • należnościami wobec samorządów terytorialnych,
  • opłatami za użytkowanie wieczyste.

Jak szukać dłużników w rejestrze należności publicznoprawnych?

Osoby i instytucje, które wyrażą chęć sprawdzenia osoby fizycznej w Rejestrze Należności Publicznoprawnych powinny uzyskać specjalne upoważnienie, które utraci swoją ważność po 60 dniach. W związku z powyższym, jeżeli bank czy np. fundusz pożyczkowy będzie chciał sprawdzić swojego potencjalnego klienta, będzie musiał wcześniej uzyskać zgodę. Co ważne, każde pobranie wiadomości o zobowiązaniach danego podatnika z Portalu Podatkowego będzie rejestrowane, a dane o próbach wyszukania takich informacji będzie mogła zostać mu przekazana na jego prośbę (nieodpłatnie).

Rejestr należności publicznoprawnych – jak usunąć wpis?

Pierwszą opcją usunięcia wpisu w RNP będzie złożenie sprzeciwu przez dłużnika do wierzyciela – zarówno przed, jak i po dokonaniu zapisu na liście dłużników. Jeżeli sprzeciw zostanie uwzględniony, wówczas wpis zostanie bezzwłocznie usunięty. Stanie się to także wówczas, gdy należność podlegająca wpisowi wygaśnie lub dłużnik nie zostanie zawiadomiony o zagrożeniu wpisania na listę dłużników.

Pożyczka na spłatę zobowiązań podatkowych

Rozwiązaniem, które może uchronić przedsiębiorcę przed wpisem do RNP jest pożyczka na spłatę zobowiązań Ascot Finance. W ten sposób spłata długu zostanie rozłożona na dogodne raty, bez negatywnego wpływu na historię kredytową i współpracę z fiskusem.

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X