slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI13 września 2018

Cash flow – planowanie płynności finansowej firmy


Cash flow – planowanie płynności finansowej firmy

Planowanie to bardzo ważny element prowadzenia biznesu – bez dobrego planu ciężko ocenić, czy podejmowane działania przynoszą oczekiwane korzyści i na jakim etapie znajduje się obecnie firma. Co ważne, nie chodzi wyłącznie o przewidywanie zysku z działalności (ponieważ mimo wysokich zysków dalej mogą występować trudności ze sfinansowaniem działalności operacyjnej) – warto spojrzeć na swój biznes nieco szerzej i sporządzić plan przepływów pieniężnych, czyli tzw. cash flow.

Plan przepływów pieniężnych – co to takiego?

Plan przepływów pieniężnych, czyli cash flow jest jednym z planów, które dość regularnie powinny być przygotowywane w każdej firmie – niezależnie od jej etapu rozwoju. Po jego sporządzeniu otrzymujemy jasną informację na temat płynności finansowej, jesteśmy w stanie przewidzieć niedobory środków pieniężnych i odpowiednio wcześnie podjąć działania, które pozwolą nam je zneutralizować. Cash flow to bowiem ruch środków pieniężnych pomiędzy firmą a jej otoczeniem, przedstawiony w postaci tabeli zestawiającej wpływy i wydatki pieniędzy w układzie miesięcznym (lub kwartalnym) na najbliższe 3-5 lat.

Jakie dane ująć w cash flow?

W cash flow prezentuje się przepływy pieniężne (wpływy/wydatki) w danym okresie sprawozdawczym, w podziale na działalność operacyjną (bieżąca działalność firmy), finansową (pożyczki/kredyty) oraz inwestycyjną (podejmowane inwestycje, zakupy środków trwałych etc.). Poza tym w rachunku przepływów pieniężnych należy ująć także początkowy stan środków pieniężnych oraz saldo na koniec okresu.

Czego dowiem się z rachunku przepływów pieniężnych?

Analiza rachunku przepływów pieniężnych umożliwia m.in. ocenę:

  • zapotrzebowania na zewnętrzne środki pieniężne (sygnałem mogą być ujemne przepływy z działalności operacyjnej – oznacza to bowiem, że w danym okresie wypracowane zyski są niewystarczające na finansowanie bieżącej działalności oraz przyszłego rozwoju),
  • zdolności do regulowania zobowiązań,
  • efektów podjętej działalności inwestycyjnej i finansowej,
  • zdolności kredytowej (jako możliwości obsługi zewnętrznego zadłużenia).

Cash flow – kontrola płynności finansowej

Błędem wielu przedsiębiorców, szczególnie w początkowej fazie prowadzenia biznesu, jest skupianie się wyłącznie na wypracowaniu zysku z działalności. Jak zostało już wspomniane, wykazywanie księgowego zysku netto nie musi oznaczać, że firma nie ma kłopotów z płynnością finansową. Może się bowiem okazać, że środki pieniężne nie przepływają w oczekiwanym tempie (w wyniku np. ustalenia zbyt odległych terminów płatności należności) i pojawiają się trudności finansowe. Wcześniejsze zaplanowanie przepływów pieniężnych pozwala na głębsze zrozumienie sytuacji finansowej firmy i jej bieżące monitorowanie. Dzięki temu możliwe staje się podejmowanie właściwych działań np. poprzez poszukiwanie pomocy u specjalistów – partnerów w biznesie, jak Ascot Finance, zanim jeszcze wystąpią negatywne skutki, chociażby w postaci zatorów płatniczych.

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X